This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Ir Amim and do not necessarily reflect the views of the European Union.

  • Instagram Social Icon

Funded by the 

European Union

ביקור אצל מחמוד סעו

בשייח' ג'ראח

9:30-12:30

18.10

שייח' ג'ראח היא אחת השכונות הפלסטיניות המוכרות והמבוססות במזרח העיר. בשכונה יש שגרירויות ונציגויות דיפלומטיות, מוסדות ציבור ובתי מלון. גם מתחם קבר שמעון הצדיק נמצא בה, ומתפללים יהודים נוהגים לפקוד אותו.

בשל גורמים אלה משקיעים ארגוני המתנחלים מאמצים גדולים כדי לפנות את השכונה מתושביה הפלסטינים ולאכלס אותה במשפחות של מתנחלים. מאבקם של תושבי שייח' ג'ראח בפינויים הכפויים פרץ לתודעת הציבור הישראלי לפני כעשר שנים. ההפגנות השבועיות, הסולידריות והחשיפה הצליחו לבלום את הפינויים למספר שנים, אולם בשנתיים האחרונות התגברו מאמצי ההשתלטות של עמותות מתנחלים, הנהנות מתמיכת הרשויות הישראליות השונות.

בני משפחת סעו מתגוררים בביתם מאז שנת 63', כאשר השכונה הייתה תחת שלטון ירדני. הבית בשייח' ג'ראח ניתן להם כפיצוי על הבית שאיבדו ב-48' במערב העיר, והם חיים בו מאז ועד היום במעמד של דיירים מוגנים. בשנת 67' העבירה המדינה את הבית לניהולו של האפוטרופוס הכללי, ומשם הוא הועבר לבעלותה של עמותת מתנחלים. כעת העמותה פועלת לפנות את המשפחה מביתה, להרוס את הבניין ולהקים במקומו מתחם התנחלות חדש. אם תמומש תוכנית זו, יאבדו בני משפחת סעו את ביתם בפעם השנייה.