This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of Ir Amim and do not necessarily reflect the views of the European Union.

  • Instagram Social Icon

Funded by the 

European Union

ביקור אצל זוהיר רג'בי בסילואן

9:30-12:30

16.10

מוזמנים ומוזמנות להזדרז ולהרשם לשני הסיורים הנוספים:

בעיר העתיקה ובשייח' ג'ראח

המקומות לסיור זה אזלו

בטן אל הווא היא שכונה צפופה, חלק משכונת סילואן מדרום לעיר העתיקה. עמותת "עטרת כהנים" פועלת בשיטתיות בשכונה כדי להשתלט על בתי הפלסטינים, לסלק את יושביהם ולאכלס אותם ביהודים.  

מאות משפחות בשכונה נאבקות בסכנת פינוי בכפייה מבתיהן, בשעה שהחיכוך הקבוע עם המתנחלים ועם מאבטחיהם הופך את שגרת היום-יום שלהן לבלתי נסבלת.  

זוהיר רג'בי, ראש ועד השכונה, מוביל את מאבק התושבים להגנה על בתיהם. הוא מזמין אותנו אל המרכז הקהילתי שהקימו התושבים למען ילדי השכונה, שם נשמע על הסכנות ועל התקווה.

הסיור כרוך בטיפוס במדרגות.